Předsmluví informace CAE Prodej s.r.o.

Společnost CAE Prodej s.r.o., IČO: 08246441, sídlo Nové sady 988/2, Staré Brno, 602 00 Brno, Spisová značka: C 112675 vedená u Krajského soudu v Brně (dále jen „Poskytovatel“) tímto poskytuje Klientovi v pozici spotřebitele před uzavřením Přihlášky k energetické soutěži, rámcové smlouvy o poskytování služeb (dále jen „Přihláška“) informace dle ust. § 1811 a § 1820 č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“):

 1. Údaje o Poskytovateli
  Poskytovatelem je obchodní společnost CAE Prodej s.r.o., IČO: 08246441, sídlo Nové sady 988/2, Staré Brno, 602 00 Brno, Spisová značka: C 112675 vedená u Krajského soudu v Brně. Kontaktní údaje Poskytovatele: infolinka: 541 261 119, e-mail: info@aukce-energii.cz.


 2. Informace o Přihlášce, charakteristika poskytované služby
  Cílem činnosti Poskytovatele dle Přihlášky je získání výhodnější nabídky na dodávky energií, tj. elektřiny a/nebo plynu. 

  Pokud bude Energetickou soutěží dosažena níže uvedená Garantovaná cena nebo cena nižší, zavazuje se Klient uzavřít s Vítězným dodavatelem smlouvu o dodávkách Energií, zahájit odběr dodávek a takovou smlouvu řádně plnit. Nejvýhodnější nabídkou je ta s nejnižší cenou. Klient si je vědom toho, že Garantované ceny nemusí být dosaženo, v takovém případě nebude smlouva o dodávkách Energií uzavřena a Klientovi nevznikají vůči Poskytovateli žádné nároky. Přihláška je pro Klienta zdarma a z účasti v Energetické soutěži mu nevznikají žádné náklady.

  Klientovi je garantována cena obvykle na období 2 nebo 3 let formou smlouvy uzavřené s Vítězným dodavatelem. Před koncem tohoto období má Klient nárok na zapojení do nové Energetické soutěže, aby nedošlo k přechodu na méně výhodný ceník Dodavatele, a byla tak zajištěna nejvýhodnější cena na další období. 

  Klient se zavazuje uzavřít smlouvu o dodávkách Energií s Vítězným dodavatelem, pokud v Energetické soutěži dosažená jednotková cena bez/s DPH bude rovna Garantovaným cenám a/nebo bude nižší. Garantované ceny jsou platné po dobu 3 měsíců ode dne podpisu Přihlášky. Pokud nedojde k  uzavření smlouvy s Vítězným dodavatelem do této doby, je Poskytovatel oprávněn Garantované ceny změnit. Poskytovatel se zavazuje, že Garantované ceny budou v tomto případě vždy nižší oproti Standardnímu ceníku Dominantního dodavatele v době provedení změny Garantované ceny. Poskytovatel se zavazuje zajistit Energetickou soutěž opakovaně na následující období 2 nebo 3 let vždy v návaznosti na konec účinnosti předchozí smlouvy s Dodavatelem. Pokud v takovém případě bude Energetickou soutěží dosažena jednotková cena bez/s DPH nižší oproti Standardnímu ceníku Dominantního dodavatele, zavazuje se Klient uzavřít s Vítězným dodavatelem smlouvu o dodávkách Energií, zahájit odběr dodávek a takovou smlouvu řádně plnit. Ceny Energií dle této Přihlášky neobsahují měsíční poplatky Dodavatelů a dále daně (vyjma DPH), regulované a distribuční poplatky a ostatní poplatky, které schvaluje ERÚ a jsou pro všechny Dodavatele stejné.

  Případné změny v osobních a kontaktních údajích je Klient povinen obratem oznámit Poskytovateli. Nedílnou součástí Přihlášky je Definice pojmů (viz. zadní strana), se kterou se Klient seznámil a porozuměl jí. Klient souhlasí se zasíláním dokumentů na výše uvedený e-mail. Dokumenty zaslané Klientovi se považují za doručené jejich odesláním. Poskytovatel je oprávněn postoupit tuto Přihlášku, tedy převést všechna práva a povinnosti z Přihlášky na třetí subjekt, k čemuž mu Klient uděluje výslovný souhlas.

  Klient je povinen písemně informovat Poskytovatele o každém úkonu, který učinil bez vědomí Poskytovatele a který může ztížit či znemožnit plnění předmětu Přihlášky, a to ve lhůtě 5 dnů od tohoto úkonu. Za toto porušení a/nebo úplné zmaření Plnění Přihlášky (např. neuzavření smlouvy s Vítězným dodavatelem, podpis nové smlouvy bez vědomí Poskytovatele), je Poskytovatel oprávněn uložit Klientovi smluvní pokutu 3 000 Kč. V případě uzavírání, změny a ukončení Přihlášky (vč. následného styku v rámci plnění), je možné podpis zástupce Poskytovatele uskutečnit faksimilií podpisu (vytištěný podpis nebo razítko).


 3. Cena poskytované služby a další náklady spojené s poskytovanou službou 
  Činnost dle Přihlášky je pro Klienta zajišťována zdarma.  Pokud Klient poruší povinnosti specifikované v Přihlášce, vzniká Poskytovateli vůči Klientovi nárok na smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč.


 4. Doba trvání a ukončení Přihlášky
  Přihláška je sjednána na dobu neurčitou a vztahuje se na všechny Energetické soutěže uspořádané Poskytovatelem pro Klienta. Klient podpisem Přihlášky výslovně žádá Poskytovatele, aby s plněním svých povinností dle Přihlášky začal ihned po jejím uzavření, tedy před uplynutím zákonné 14denní lhůty pro odstoupení od Přihlášky. Udělením tohoto souhlasu není dotčeno právo Klienta na odstoupení d o 14 dnů od uzavření Přihlášky.

  Přihlášku je možné vypovědět z jakéhokoliv důvodu ke konci kalendářního čtvrtletí písemnou výpovědí poslanou alespoň 3 měsíce předem, nejdříve však dnem připojení Klienta k Vítěznému dodavateli po zajištění 1. Energetické soutěže. Klient je oprávněn odvolat udělený příkaz ve smyslu ust. § 2443 Občanského zákoníku, pouze za stejných podmínek (včetně lhůty), za kterých je oprávněn Přihlášku vypovědět.


 5. Způsob a zásady zpracování osobních údajů, poučení o právech
  Byla-li Přihláška uzavřena mimo prostory obvyklé pro podnikání Poskytovatele, je Klient oprávněn od Přihlášky písemně odstoupit doručením odstoupení na adresu Zákaznické centrum Aukce Energií, Karolíny Světlé 716/1, 628 00 Brno, nebo sídla Poskytovatele ve lhůtě 14 dnů ode dne jejího uzavření. Pro účely odstoupení od smlouvy lze využít formulář dostupný na internetové stránce Odstoupení, není však povinností využít přímo tento formulář.

  Pro účely odstoupení od smlouvy může Klient využít níže uvedený formulář, není to však jeho povinností: Formulář pro odstoupení CAE Prodej s.r.o.


 6. Údaje o právech vznikajících z vadného plnění ze smluv o dodávkách elektrické energie a/nebo zemního plynu
  Nároky z vadného plnění vyplývajícího ze smlouvy o dodávce energií uplatňuje Klient přímo u dodavatele energií (tj. nikoliv u Poskytovatel), a to dle podmínek stanovených jednotlivými dodavateli.

  Poskytovatel poskytne Klientovi součinnost pro uplatnění práv z odpovědnosti za vady. 


 7. Závěrečná ustanovení 
  Dohled nad dodržováním povinností vyplývajících ze zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, vykonává Česká obchodní inspekce (ČOI). Klient v pozici spotřebitele má právo podat návrh na mimosoudní řešení sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, e-mail: adr@coi.cz, web: www.adr.coi.cz

  Poskytovatel poskytne Klientovi součinnost pro uplatnění práv z odpovědnosti za vady.